O mnie

Moje zdjęcie
Murcia, Murcia, Spain
Karina Ślesińska / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE I JĘZYKA POLSKIEGO W HISZPANII / Proszę o telefony w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku: +34 661 351 979 lub o wysłanie e-maila na adres: karina@hiszpaniaconsulting.com

8 maj 2014

Notariusz w Hiszpanii.

Niniejszy wpis pochodzi ze strony Europejskiej Sieci Sądowniczej.
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_spa_pl.htm

Notariusze to prawnicy, których główną funkcją jest świadczenie usług publicznych w zakresie poświadczania autentyczności dokumentów sporządzonych w ramach prywatnych czynności prawnych. Pomagają oni także w prawidłowym sporządzaniu tych dokumentów i nadają im charakter urzędowy na mocy swoich uprawnień i podpisu. Prawo notarialne definiuje notariusza jako urzędnika służby cywilnej upoważnionego do uwierzytelniania umów i innych pozasądowych dokumentów zgodnie z przepisami prawa. 

Notariusze pełnią podwójną rolę: doradzania osobom fizycznym w zakresie jak najlepszego wykorzystania środków prawnych celem realizacji wyznaczonych przez nich celów oraz zaświadczania faktów, czynności lub transakcji przeprowadzonych w ich obecności w dokumentach przez nich sporządzonych. Zaświadczenie takie ma wartość publiczną. 

Osoby fizyczne mają prawo do swobodnego wyboru notariusza poza przypadkami wyjątkowymi, gdzie prawo wymienia konkretnego notariusza. Notariusze uwierzytelniają dokumenty w okręgach, w których zostali mianowani, chyba że zostało przyznane specjalne upoważnienie. 

Odbycie przez nich aplikacji oraz posiadane doświadczenie praktyczne umożliwia im zapewnienie pewności prawnej osobom fizycznym. Aplikacja i doświadczenie gwarantują rzetelność dokumentów notarialnych, które są wykonalne i są traktowanie jako preferowany dowód w procesie sądowym. Jedną z ich najistotniejszych funkcji jest wydawanie dokumentów niezbędnych do rejestracji w rejestrze nieruchomości i rejestrze handlowym. 

Dokumenty, które mogą podlegać poświadczeniu notariusza mogą być różne i dzielą się na 12 kategorii: akty związane ze stanem cywilnym; testamenty; umowy małżeńskie; umowy w ogóle; oświadczenia i wnioski spadkobierców; tworzenie, zmiana i rozwiązanie spółek i przedsiębiorstw handlowych; pożyczki i uznanie zadłużenia zwykłego, zabezpieczonego i hipotecznego; zwolnienie od długu i wywiązanie ze zobowiązań; wszelkiego rodzaju pełnomocnictwa; oprotestowanie weksli; oświadczenia spadkobierców ustawowych oraz inne dokumenty prawne.

Rejestry notariuszy są szczególnie istotne. Oryginały lub protokoły dokumentów poświadczonych przez notariuszy są przez nich przechowywane przez okres 25 lat od daty wydania. Protokoły te są przesyłane do właściwych rejestrów okręgowych, które także prowadzone są przez notariuszy. Po upływie 100 lat są one przesyłane do rejestru historycznego prowincji prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Kultury. Notarialne dokumenty konsularne są przechowywane w Generalnym Archiwum Protokołów w Madrycie.

Jakie są zasady opłat za usługi notariuszy?

W Hiszpanii istnieje pełna swoboda wyboru notariusza, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo, takich jak oświadczenia spadkobierców. 

Wysokość stawek opłat notarialnych, które są takie same dla wszystkich notariuszy, została określona przez administrację rządową w dekrecie królewskim nr 1426/1989 z dnia 17 listopada 1989 r. Opłaty te są obowiązkowe, tzn. ani notariusze, ani ich stowarzyszenia nie mogą ich zmienić, a notariusze są zobligowani do ścisłego ich stosowania w swojej działalności zawodowej. 

Konsultacje wstępne są bezpłatne. Notariusze muszą udzielać bezstronnych i bezpłatnych porad w sprawach z zakresu prawa prywatnego, cywilnego lub handlowego, w związku z którymi klienci zwracają się do nich o konsultacje, w tym w sprawach podatkowych, nawet jeśli projekt dokumentu nie jest następnie wykonany.

Opłaty za niektóre dokumenty podlegają obniżeniu. Na przykład, obniżce w wysokości 25 % (w porównaniu z podstawami) podlegają opłaty z tytułu zawarcia umowy pożyczki (odpowiedzialność całkowita jest gwarantowana hipotekami), a obniżce w wysokości 50 % podlegają opłaty z tytułu czynności i umów wiążących państwo, wspólnoty autonomiczne, władze prowincji i miast lub ich agencje oraz czynności i umów związanych z oficjalnie chronionym budownictwem mieszkaniowym. W innych przypadkach, na przykład w sytuacji głosowania w zastępstwie, usługi notarialne są bezpłatne. 

Do tych opłat dolicza się podatek VAT w wysokości 21 %, z wyjątkiem oprotestowania weksli, większości pożyczek i niektórych umów sprzedaży (np. sprzedaży udziałów, w których zbywca podlega opodatkowaniu podatkiem VAT), z tytułu których nie nalicza się podatku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz